Phó Trưởng phòng:
       -   ThS, GVC, Nguyễn Văn Năm (Phụ trách phòng)
            Điện thoại: 37220263         Email: vanam.senior@gmail.com;  nguyenvannam@hcmuaf.edu.vn
       -   PGS.TS, GVC, Lê Hữu Khương
           Điện thoại: 37220263           Email: khuong.lehuu@hcmuaf.edu.vn; lhkhuong@gmail.com.vn
 
Chuyên viên:    
     -         Huỳnh Nguyệt Anh
          Điện thoại: 38963341            Email: nguyetanh@hcmuaf.edu.vn
     -      Lê Vũ Thụy Lam
          Điện thoại: 38963341   
     -   Trần Thị Trường Giang
           Điện thoại: 38963341
      -  Thân Minh Tân
          Điện thoại: 38963341
        -  Lê Hoài Ninh
                Điện thoại: 38963341
 
Email Phòng Tổ chức - Cán bộ: ptccb@hcmuaf.edu.vn
  

 

 

Số lần xem trang: 12093
Điều chỉnh lần cuối: 17-12-2014

Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo quốc tế (17-11-2009)

Quyết định của Hiệu trưởng về việc Ban hành qui định tạm thời về Hệ thống tổ chức và quản lý (16-07-2008)

Chức năng - Nhiệm vụ (30-01-2008)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một bốn ba bảy

Xem trả lời của bạn !